KvV in het nieuws vanwege NS schadeclaims

Op donderdag 1 augustus j.l. verschenen krantenartikelen over de uitsluiting van de verzetsmensen van de schaderegeling in zowel in De Telegraaf; NS-regeling vergeet families verzetsstrijders als in het Parool;  NS vergeet verzetsstrijders. Naar aanleiding van protesten tegen de uitsluiting werd door de media contact opgenomen met ons secretariaat, wat verder ook ressorteerde in berichten op de radio (zie NPOradio1; NS regeling ook voor verzetsstrijders) en een interview met onze voorzitter Henk Mreijen en ons lid Chris Heijer in het NOS journaal op de tv.
Dit alles leverde de aanmelding van een aantal leden op en vele verzoeken tot allerlei soorten van hulp, waarbij wij toch soms moesten uitleggen geen hulpverlenende organisatie te zijn, al gaven we uit onze betrokkenheid graag advies, ook aan niet-leden. Ons viel op dat het spellen van de naam van onze vereniging tot kennelijk onoverkomelijke moeilijkheden leidt, ook bij alle media. Maar belangrijk is dat we weer eens ‘gezien’ werden. En dat mensen ons wisten te vinden hierdoor.

Laatste nieuws:

Nieuwsbrief

Half december verscheen het winternummer van de Nieuwsbrief met de traditionele decemberbijlage.
Inhoud o.a. het volgende: Verenigingsnieuws, herdenkingen, verslagen andere bijeenkomsten, enkele oproepen, een opinieartikel van onze voorzitter, een boekbespreking, gedichten, de vaste rubriek Snippers met korte berichten. In de bijlage o.a. fragmenten uit boeken en geschriften (van leden en niet-leden) die rond de decembermaand spelen.

Men kan zich op ons blad abonneren door donateur te worden, wat al vanaf € 25 mogelijk is. Volg daarvoor de volgende link: http://www.verzetskinderen.nl/lidmaatschap/

COVVS discussie

Zaans Verzet
Stichting Oktober 44
Nederlands Dachau Comité
Herdenkingscomité Buchenwald
Stichting Vriendenkring Mauthausen
Stichting Vriendenkring Neuengamme
Contact Commissie Noord-Holland Zuid
Comité Herdenking Februaristaking 1941
Stg Nationale Hannie Schaft Herdenking
Stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers
Stichting Vriendenkring Haaren 1940-1945
Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück
Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945
Land. Kontaktgroep Verzetsgepensioneerden 1940-1945

In 1972 werd het COVVS (Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers) opgericht als een samenwerkingsverband van organisaties van verzetsmensen, ex-kampgevangenen en vervolgden. Zij, die de bezetting hadden overleefd, wilden zelf hun stem doen gelden. Het COVVS werd zodoende een gesprekspartner van regering en parlement.
Momenteel zijn er een vijftiental organisaties aangesloten. De onderlinge solidariteit en weder-zijdse hulp staat bij de belangenbehartiging van de verschillende groepen oorlogsgetroffenen voorop. Belangrijk is het organiseren van reünies en andere vormen van onderling contact, het (ook in de toekomst) instandhouden van herdenkingen bij nationale en internationale monumenten en het levend houden van het gemeenschappelijk uitgangspunt ‘dat nooit meer’ door actief op te treden tegen nieuwe verontrustende verschijnselen.

In de afgelopen jaren hebben zich kwesties voorgedaan, die om een herbezinning vragen. Zo heeft de NS een vergoeding toegekend voor nabestaanden van degenen die ‘omwille van wat ze zijn’ naar vernietigingskampen zijn overgebracht met treinen van de NS. Daarbij is voorbijgegaan aan die mensen uit het verzet die met gevaar voor eigen leven mensen hebben trachten te redden van het afvoeren naar die kampen en zelf werden afgevoerd. Ook andere verzetsmensen die naar kampen werden overgebracht door de NS en niet meer terugkeerden, staan met lege handen.

Inmiddels heeft de NTR een serie programma’s gemaakt over de geschiedenis van Nederland, waarbij in het laatste deel de Tweede Wereldoorlog en de tijd erna in Nederlands-Indië werd behandeld. Het verzet werd daarin geminimaliseerd en de deelnemers vooral als avonturiers bestempeld.

Een van de uitgangspunten is het actief optreden tegen verontrustende verschijnselen. Dat lijkt nu eens te meer geboden, maar is tot dusverre beperkt gebleven tot enkele overlegbijeenkomsten.
Vandaar dat de deelnemende organisaties hebben besloten met elkaar te onderzoeken op welke wijze daar momenteel gestalte aan gegeven kan worden. Kunnen wij op meer ‘activistische’ wijze naar buiten treden? Op welke wijze willen wij in de toekomst optreden? Heeft de COVVS eigenlijk nog bestaansrecht zoveel jaar na de oorlog?

We gaan hierover met elkaar in gesprek en ik zal u op de hoogte houden.

Henk Mreijen

Bestuursnieuws

In november 2018 is mr. Henk Mreijen aangetreden als voorzitter, hij nam na 11 1/2 jaar de hamer over van Jolanda van Bodegraven. Dimitri Gazan nam het technisch beheer van de website over en vernieuwde de website bovendien in maart 2019. Er is nog een vacature voor een nieuw bestuurslid.

Stolpersteine (Struikelstenen)

Het is een verontrustend feit dat een toenemend aantal gemeenten heeft besloten dat er in hun gemeente (voorlopig) slechts nog Stolpersteine (Struikelstenen) voor Joodse slachtoffers van het naziregime geplaatst zullen worden. Door deze uitsluiting worden de andere groepen slachtoffers, zoals verzetsstrijders, Sinti en Roma, homoseksuelen, Jehova’s getuigen enz. in onze ogen gediscrimineerd. Ook het COVVS (Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers),  waarin de KvV zitting heeft, deelt deze mening en heeft een verontruste brief gestuurd naar o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze heeft op haar beurt een bericht in haar blad geplaatst waarin Gerdi Verbeet uitlegt wat de oorspronkelijke bedoeling van Gunter Demnig is, het herdenken van alle slachtoffers middels deze steentjes. Men wordt dus geacht geen groepen uit te sluiten. Wij hopen vurig dat de Nederlandse gemeenten dit ter harte nemen. Wat kan helpen in het verwerken van aanvragen is dat sinds kort (2021) in Amsterdam ook officiële Stolpersteine worden vervaardigd.