KvV in het nieuws vanwege NS schadeclaims

Op donderdag 1 augustus verschenen krantenartikelen over de uitsluiting van de verzetsmensen van de schaderegeling in zowel in De Telegraaf; NS-regeling vergeet families verzetsstrijders als in het Parool;  NS vergeet verzetsstrijders. Naar aanleiding van protesten tegen de uitsluiting werd door de media contact opgenomen met ons secretariaat, wat verder ook ressorteerde in berichten op de radio (zie NPOradio1; NS regeling ook voor verzetsstrijders) en een interview met onze voorzitter Henk Mreijen en ons lid Chris Heijer in het NOS journaal op de tv.

Dit alles leverde de aanmelding van een aantal leden op en vele verzoeken tot allerlei soorten van hulp, waarbij wij toch soms moesten uitleggen geen hulpverlenende organisatie te zijn, al gaven we uit onze betrokkenheid graag advies, ook aan niet-leden. Ons viel op dat het spellen van de naam van onze vereniging tot kennelijk onoverkomelijke moeilijkheden leidt, ook bij alle media. Maar belangrijk is dat we weer eens ‘gezien’ werden. En dat mensen ons wisten te vinden hierdoor.

Verdere berichten hierover:

Nieuwsbrief

Half juni verscheen het zomernummer van de Nieuwsbrief.
Inhoud o.a. het volgende: Verenigingsnieuws, herdenkingen, verslagen andere bijeenkomsten, enkele oproepen, plaatsing Stolpersteine, een boekbespreking, gedichten, de vaste rubriek Snippers met korte berichten. Verder stelt ons nieuwe bestuurslid Marc Elskamp zich voor.

Men kan zich op ons blad abonneren door donateur te worden, wat al vanaf € 25 mogelijk is. Volg daarvoor de volgende link: http://www.verzetskinderen.nl/lidmaatschap/

COVVS discussie

Zaans Verzet
Stichting Oktober 44
Nederlands Dachau Comité
Herdenkingscomité Buchenwald
Stichting Vriendenkring Mauthausen
Stichting Vriendenkring Neuengamme
Contact Commissie Noord-Holland Zuid
Comité Herdenking Februaristaking 1941
Stg Nationale Hannie Schaft Herdenking
Stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers
Stichting Vriendenkring Haaren 1940-1945
Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück
Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945
Land. Kontaktgroep Verzetsgepensioneerden 1940-1945

In 1972 werd het COVVS (Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers) opgericht als een samenwerkingsverband van organisaties van verzetsmensen, ex-kampgevangenen en vervolgden. Zij, die de bezetting hadden overleefd, wilden zelf hun stem doen gelden. Het COVVS werd zodoende een gesprekspartner van regering en parlement.
Momenteel zijn er een vijftiental organisaties aangesloten. De onderlinge solidariteit en weder-zijdse hulp staat bij de belangenbehartiging van de verschillende groepen oorlogsgetroffenen voorop. Belangrijk is het organiseren van reünies en andere vormen van onderling contact, het (ook in de toekomst) instandhouden van herdenkingen bij nationale en internationale monumenten en het levend houden van het gemeenschappelijk uitgangspunt ‘dat nooit meer’ door actief op te treden tegen nieuwe verontrustende verschijnselen.

In de afgelopen jaren hebben zich kwesties voorgedaan, die om een herbezinning vragen. Zo heeft de NS een vergoeding toegekend voor nabestaanden van degenen die ‘omwille van wat ze zijn’ naar vernietigingskampen zijn overgebracht met treinen van de NS. Daarbij is voorbijgegaan aan die mensen uit het verzet die met gevaar voor eigen leven mensen hebben trachten te redden van het afvoeren naar die kampen en zelf werden afgevoerd. Ook andere verzetsmensen die naar kampen werden overgebracht door de NS en niet meer terugkeerden, staan met lege handen.

Inmiddels heeft de NTR een serie programma’s gemaakt over de geschiedenis van Nederland, waarbij in het laatste deel de Tweede Wereldoorlog en de tijd erna in Nederlands-Indië werd behandeld. Het verzet werd daarin geminimaliseerd en de deelnemers vooral als avonturiers bestempeld.

Een van de uitgangspunten is het actief optreden tegen verontrustende verschijnselen. Dat lijkt nu eens te meer geboden, maar is tot dusverre beperkt gebleven tot enkele overlegbijeenkomsten.
Vandaar dat de deelnemende organisaties hebben besloten met elkaar te onderzoeken op welke wijze daar momenteel gestalte aan gegeven kan worden. Kunnen wij op meer ‘activistische’ wijze naar buiten treden? Op welke wijze willen wij in de toekomst optreden? Heeft de COVVS eigenlijk nog bestaansrecht zoveel jaar na de oorlog?

We gaan hierover met elkaar in gesprek en ik zal u op de hoogte houden.

Henk Mreijen

Ethische commissie archiefwet

Uit het voorwoord van onze voorzitter in het zomernummer 2023:

Een andere zaak die ons bezighoudt, is de archiefwet die bepaalt dat na 75 jaar de archieven van de Bijzondere Rechtspleging na de oorlog opengaan. In 2025 kunnen we daardoor kennis nemen van alle dossiers (geschat 40 miljoen pagina’s) over de rechtszaken na de oorlog. Dat kan natuurlijk de nodige reuring geven.

De minister heeft daarom twee werkgroepen ingesteld die deze openbaarheid moeten begeleiden. De ene groep houdt zich bezig met de juridische aspecten: hoe de openbaarheid wordt geregeld. De andere groep houdt zich bezig met de ethische aspecten. Daar zijn de belanghebbenden bij betrokken: enerzijds de ‘kinderen van foute ouders’, verenigd in de Werkgroep Herkenning, en anderzijds de verenigingen die samenwerken in het Centraal Overleg Voormalig Verzet en Slachtoffers (COVVS). Door de voorzitter van het COVVS was ik uitgenodigd om daar ook bij aanwezig te zijn. We hebben de eerste, soms emotionele vergadering inmiddels achter de rug.

Kern van het gesprek is hoe je op verantwoorde wijze de openbaarheid kan regelen zonder op verschillende plaatsen in het land de oorlog tussen goed en fout te heropenen.

Dit ‘Ethisch Beraad’ bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en verschillende betrokken deskundigen zoals collectiebeheerders, waaronder de beheerder van het CABR, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspraak na de oorlog. En de belanghebbenden dus van beide zijden. In dat archief zitten vele dossiers van aangeklaagden, variërend van mensen die alleen het lidmaatschap van de NSB werd verweten tot landwachters die moorden op hun geweten hadden. Er zijn rechtszaken gevoerd en er zijn mensen na verloop van tijd zonder verdere vervolging losgelaten. Er zitten allerlei documenten in die dossiers, zoals verklaringen van buren, foto’s en brieven en dagboeken. Alles gaat in 2025 openbaar worden. De vraag is hoe je al die documenten, ook twijfelachtige getuigenissen, moet waarderen. Hoe krijg je bij het publiek tussen de oren welke betekenis een document heeft. Kortom, er is nog veel werk te doen. Eén ding staat vast: alleen volledige kennis kan goede geschied-schrijving opleveren.

Henk Mreijen

Bestuursnieuws

In november 2018 is mr. Henk Mreijen aangetreden als voorzitter, hij nam na 11 1/2 jaar de hamer over van Jolanda van Bodegraven. Dimitri Gazan nam het technisch beheer van de website over en vernieuwde de website bovendien in maart 2019.
Er is sinds april 2023 officieel een nieuw algemeen bestuurslid bijgekomen: Marc Elskamp. Hij is van vele markten thuis en zet zich al op diverse wijzen in.

Gezien de vergrijzing in onze gelederen hopen wij op meer aanmeldingen van aspirant-bestuursleden.

Stolpersteine (Struikelstenen)

Het is een verontrustend feit dat een toenemend aantal gemeenten heeft besloten dat er in hun gemeente (voorlopig) slechts nog Stolpersteine (Struikelstenen) voor Joodse slachtoffers van het naziregime geplaatst zullen worden. Door deze uitsluiting worden de andere groepen slachtoffers, zoals verzetsstrijders, Sinti en Roma, homoseksuelen, Jehova’s getuigen enz. in onze ogen gediscrimineerd. Ook het COVVS (Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers),  waarin de KvV zitting heeft, deelt deze mening en heeft een verontruste brief gestuurd naar o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze heeft op haar beurt een bericht in haar blad geplaatst waarin Gerdi Verbeet uitlegt wat de oorspronkelijke bedoeling van Gunter Demnig is, het herdenken van alle slachtoffers middels deze steentjes. Men wordt dus geacht geen groepen uit te sluiten. Wij hopen vurig dat de Nederlandse gemeenten dit ter harte nemen. Wat kan helpen in het verwerken van aanvragen is dat sinds kort (2021) in Amsterdam ook officiële Stolpersteine worden vervaardigd.

In de media:

Dagblad Trouw plaatste op 3 mei 2023 een interview met onze secretaris Minka Kaszó, wat al direct nieuwe leden opleverde. Onze ouders waren helden, maar niet altijd voor ons.

Rechtstreeks aanmelden via website

Vanaf 15 juni 2023 is het mogelijk om zich rechtstreeks via de website aan te melden als lid. De methode tot nu toe was wat omslachtig. Ons bestuurslid Marc Elskamp kreeg dit voor elkaar.