OVER ONS | Wie we zijn | Bestuur | Oprichting KvV | Vignet | Statuten | Lidmaatschap | Nieuws | Gedicht

Naar aanleiding van een interview met een verzetskind in een landelijk blad in het voorjaar van 1984 is, onder auspiciën van de toenmalige Stichting ICODO (Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen), een Gespreksgroep Kinderen van Verzetsdeelnemers gestart. Men herkende veel bij elkaar en de behoefte om verder te praten was groot.

Er werd een werkgroep geformeerd bestaande uit leden van de groep en afgevaardigden van bestuur, directie en maatschappelijk werk van de Stichting 1940-1945. Doel was het organiseren van de ‘landelijke dag verzetskinderen’ op 11 maart 1986.

De heer Joop Worrell diende als kamerlid op 15-10-1986 een motie in die resulteerde in de opdracht van het ministerie van WVC aan de toenmalige Stichting ICODO om de zelfhulp van kinderen van oorlogsgetroffenen te inventariseren.

In het voorjaar van 1987 heeft de Stichting 1940-1945 het principebesluit genomen dat tot haar doelgroep ook diegenen zouden worden gerekend, die – ongeacht hun leeftijd – thans te kampen hebben met problemen als gevolg van deelname aan het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog van één of beide (voor-)ouders. In de vergadering van 16 december 1988 heeft het hoofdbestuur van de Stichting 1940-1945 met het beleidsadvies van het Landelijk Overleg Maatschappelijk Werk grotendeels ingestemd.

Het hoofdbestuur bevestigde hierbij ook het besluit dat kinderen van verzetsdeelnemers in beginsel behoren tot de doelgroep van de Stichting 1940-1945, of zij nu vóór, tijdens of na de bezetting geboren zijn. Op 12 november 1988 zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot de oprichting van een vereniging. Er werd contact gelegd met de Stichting 1940-1945 en de politiek. Dit om aandacht en hulp te vragen voor de problematiek van de verzetskinderen.

Op 22 april 1989 werd de Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945 in Utrecht opgericht. Via de media werd d.m.v. persberichten en interviews met bestuursleden bekendheid aan de oprichting gegeven. Op 22 september 1989 werden de statuten in notariële akte ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40346174.

De Stichting Cogis (voorheen ICODO) is het landelijke kenniscentrum vervolging, oorlog en geweld. De Stichting Cogis betreft een samenwerkingsverband tussen de Stichting Sinaï en de Stichting Centrum ’45. Cogis verzamelt, onderzoekt, ontwikkelt en verbreidt kennis over de (late) gevolgen van vervolging, oorlog en geweld voor individuen, hun omgeving en de samenleving als geheel, en over de behandeling en bejegening van geweldsgetroffenen. Met ingang van 1 januari 2011 heeft Stichting Cogis zich als partner aangesloten bij Arq (Psychotrauma Expert Groep).

Stichting Arq verbindt en ondersteunt gespecialiseerde organisaties rondom het thema psychotrauma opdat deze organisaties elkaar wederzijds kunnen versterken en alle organisaties afzonderlijk hun werk op het gebied van psychotrauma beter kunnen doen.